Valitse sivu

Lisätietoa Unelmana työ -toteutuksesta

Ready?

Moduulit 1-2
vko 6-7

LTA-analyysit

ovat työkaluja, jolla kartoitetaan henkilöiden luontaisia toimintatapoja ja tiedostamattomia reagointimalleja – asioita joita monesti pidämme itsestäänselvyyksinä ja joita emme itse tunnista. Jokaisessa meissä on kuitenkin ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia, LTA-analyysin avulla pyrimme ymmärtämään sekä itseämme että toisia ja erilaisuutta yleensäkin. 

Tavoitteet

ohjaavat toimintaa, joten valmennuksen aikana opettelemme asettamaan tavoitteita sekä ennen kaikkea sitä, miten tavoitteisiin päästään. Keskeistä on tunnistaa, että eteneminen tavoitetta kohti ei ole lineaarista. Välillä tulee takapakkia, välillä edistyminen on nopeampaa. Tärkeää on kuitenkin määrittää sellaiset tavoitteet, joita kohti työskentely on motivoivaa ja inspiroivaa. Valmennuksen aikana tutustumme tavoitteiden asetantaan, seuraamiseen ja mittaamiseen sekä siihen, miten tavoitteet muuttuvat toiminnaksi.

Itsensä johtaminen

on yksi keskeisimpiä nykyajan työelämätaitoja. Työelämän pirstaloituessa meiltä vaaditaan yhä vahvempaa kykyä ottaa vastuuta oman työn johtamisesta, tämä korostuu etenkin asiantuntijatyössä. Myös työnhaku on prosessi, jossa itsensä johtamisella on suuri merkitys lopputulokseen. Käsittelemme itsensä johtamista mm. tulevaisuuden muutostrendien kautta sekä opimme tekniikoita, joilla meistä kaikista tulee parempia oman toiminnan johtajia.

Piilotyöpaikat

ovat nimensä mukaisesti sellaisia työpaikkoja, jotka eivät koskaan tule julkiseen hakuun. Eri arvioiden mukaan jopa 80-90% työpaikoista ovat piilotyöpaikkoja. Töitä kyllä on osaavalle tekijälle tarjolla, mutta ensin ne tulee löytää. Jaksolla opitaan mm. syitä sille, miksi piilotyöpaikkoja yleensäkin on ja mistä niitä voisi lähteä etsimään. Suuri rooli tässä on verkostoilla, joiden laajuus vaikuttaa oleellisesti yksilön kykyyn kaivaa työpaikat esiin piiloistaan. Mutta miten toimia, jos verkostoituminen jo jäänyt ohueksi vuosien saatossa? Myös tähän löydät vastauksen valmennuksemme avulla.

 

Set.

Moduulit 3-4
vko 8 ja 11

Osaamisen tuotteistaminen

on teema, josta puhutaan paljon ja joka tuntuu olevan koko ajan pinnalla. Mutta mitä tällä tarkoitetaan? Tuotteistaminen on tiivistetysti sitä, että osataan kertoa mitä osataan ja paketoidaan se helposti ostettavaan muotoon. Toisin sanoen, opit rakentamaan omasta osaamisesta sellaisen palvelutuotteen, joka asiakkaan (eli työnantajan) on helppo ostaa (eli palkata).

Työelämän murros

on sen verran laaja kokonaisuus ja vaikuttaa meihin kaikkiin, että aihetta tulee tarkastella syvällisesti ja monesta eri näkökulmasta. Puhutaan jopa työelämän vallankumouksesta. Ensimmäinen vallankumous toi meidät peloilta tehtaisiin ja tiedonvälitys helpottui lennättimen ja sanomalehtien myötä. Toisessa vallankumouksessa siirryttiin raiteilta maanteille, kun autot yleistyivät. Tällöin päivänvalon näkivät myös radio, televisio ja puhelin. Elämme parhaillaan keskellä työelämän kolmatta vallankumousta, jossa kommunikointi tapahtuu verkon yli ja sosiaalisessa mediassa. Pinnalla olevia suuria asioita ovat IoT, sähkö- ja autonomiset autot, uudistuva energia, alustatalous, jne. Onkin sanottu, että uusi vallankumous tapahtuu 10 kertaa nopeammin, 300-kertaisessa mittakaavassa ja on vaikutuksiltaan 3000-kertainen. Tämä ei voi olla vaikuttamatta tapaamme tehdä ja hakea töitä.

Stressinhallinta

-osiossa opimme tekniikoita siihen, miten pidämme omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolta kaiken tämän muutoksen keskellä. Stressi ei ole vain työssäkäyvien yksinoikeus, myös työnhaku voi olla hyvinkin stressaavaa ja stressin pitkittyessä työnhaun laatu kärsii. Stressi kuitenkin kuuluu elämään ja se on myös hallittavissa, kurssilla opimme miten.

Työhaastattelu

voi olla jännittävä ja jopa pelottava tilanne, etenkin jo edellisestä haastattelusta on ehtinyt jo kulua hetki. Monesti haastatteluissa toistuvat samantyyliset kysymykset, ja yhtä monesti haastateltavilta vie kissan kielen näiden kysymysten kohdalla. Suuri rooli on myös omilla kysymyksillä. Näitä asioita käymme läpi, kun pilkomme työhaastattelutilanteen osiin. Puhumme myös haastatteluun valmistautumisesta ja itse tilanteen haltuunotosta. Huipennus on työhaastattelusimulaattori, jossa pääsemme harjoittelemaan haastattelutilannetta turvallisessa ja sparraavassa ympäristössä. Haastattelijoina toimii satoja haastatteluita tehneet Talentreen asiantuntijat muun ryhmän tehdessä havaintoja haastattelutilanteesta. Päivä on rankka, mutta sitäkin antoisampi!

Video CV

yleistyy työnhakumenetelmänä vuosi vuodelta. Kurssin aikana jokaiselle osallistujalle kuvataan oma henkilökohtainen video-CV palkitun elokuvantekijän johdolla. Kurssin jälkeen video-CV on jokaisen osallistujan käytettävissä ja hyödynnettävissä, nämä kuvataan osallistujia varten! Jännitätkö kameraa? Aivan turhaan, ammattilaiskuvaaja saa jokaisen rentoutumaan ja varmistaa, että kuvaustilanne on mahdollisimman miellyttävä kokemus. Tähän mennessä kaikki osallistujat ovat kehuneet kuvauskokemusta. Rohkeasti mukaan siis vain!

Go!

Moduuli 5
vko 12

Liiketoimintaosaaminen

on osa-alue, jota työnantajat etenkin pk-sektorilla arvostavat. Kyseessä ei ole vain yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville suunnattu osaamisala, vaan liiketoimintaosaamisesta hyötyvät aivan kaikki. Mistä yrityksen liiketoiminta muodostuu? Mikä on liiketoimintamalli? Entä mitä tarkoittaa kassavirta ja miten se vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen – ja kykyyn palkata henkilöstöä? Kaikkiin näihin, ja moniin muihin kysymyksiin saat Unelmana Työ -kurssilla vastauksen.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

on jokaisen työntekijän ja -hakijan keskeisintä osaamisaluetta. Työnhaku voidaan nähdä myyntityönä, jossa omaa osaamista pyritään myymään asiakkaan (= työnantajien) tarpeisiin. Tässä viestinnällä ja oikealla vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Kurssilla opimme erilaisia viestintätapoja ja -kanavia sekä erilaisia vuorovaikutuksen tyylejä. Mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle.

Digitalisaatio

on tätä päivää ja muuttaa aivan kaiken. Se tuo mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia. Kurssilla tutustumme digitalisaation historiaan ja oletettaviin kehitystrendeihin. Lisäksi luomme katsauksen siihen, miten digitalisaatio on muuttanut liiketoimintaa ja miten uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy koko ajan. Kaikista meistä ei yrittäjiksi ole eivätkä kaikki sitä halua, mutta ymmärrys digitalisaatiosta ja sen luomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista ei mene hukkaan kenenkään kohdalla.

Harjoittelujakson suunnittelu ja tavoitteiden määrittely

päättää lähijakson. Jotta tulevalta työssäoppimisjaksolta saadaan ulosmitattua täysi hyöty ja näin edistettyä osallistujien työllistymistä, tulee jakso suunnitella huolella etukäteen. Tähän kuuluvat mm. asetetut tavoitteet sekä ne mittarit, jolla tiedämme kulkevamme tavoitetta kohti. Onhan tähtäimessä ei enempää eikä vähempää kuin unelmien työpaikka! Tyypillisesti olemme päättäneet kurssin jopa eeppiset mittasuhteet saaneisiin päätösbileisiin…